<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Untitled Document
 

Project oversigtSalgs- og leveringsbetingelserHonorarliste

 
 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelserfor beregninger udført
af EPberegnerservice

 
     
  Nedenstående almindelige leveringsbetingelser anvendes mellem Epberegnerservice v/Eigil Petersen (herefter benævnt "beregnerfirmaet") og en kunde, med mindre der er sket en udtrykkelig skriftlig aftale om andet.

A.  Beregningsgrundlaget

A.1 Opmålinger udføres efter sædvanlige opmålingsprincipper på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale og evt. supplerende materiale, som kunden måtte have fremsendt, og som vil fremgå af  beregnerfirmaets beregning.

A.2 Opmålingen sker i øvrigt på grundlag af BYGs mesterprisliste og opmålingsprincipper ifølge BYGs

Edb-kalkulationsprogram for tømrer- og snedkerarbejde.

A3 Til grund for beregningen lægges de af kundens leverandører opgivne materialepriser.

A.4 Hvis kunden ikke angiver en leverandør, vil beregnerfirmaet anvende en relevant leverandørs katalogpriser, som grundlag for  beregninger.

A.5 Karmskruer, bolte og mindre beslag vil i almindelighed være optalt og indregnet i kalkulationen, med mindre andet er anført, medens søm, skruer og lignende mindre væsentlige materialer indgår under bimaterialer.

A.6 I kalkulationen af arbejdsløn er indeholdt det anførte mesterpristillæg til dækning af omkostninger m.v.

B. Beregningens anvendelse.

B.1 EPberegnerservice's  beregninger må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse benyttes af tredjemænd eller i øvrigt på nogen måde overlades til tredjemænd. Dette gælder uanset, om benyt-telse m.v. sker med eller uden vederlag, ligesom forbudet også omfatter kundens eventuelle datterselskaber eller samarbejds-partner o.lign.

C.  Kundens undersøgelsespligt

C.1 Kunden har pligt til at gennemgå den af beregnerfirmaet  fremsendte kalkulation, inden han afgiver tilbud.

D. Reklamationer.

D.1 Mener kunden, at der er fejl i kalkulationen, skal kunden inden udløbet af den i nedenstående punkt D2 anførte frist fremsætte en skriftlig og begrundet reklamation til beregner-firmaet.

D.2 Reklamation skal ske senest 15 arbejdsdage efter den tidligst indtrædende af følgende datoer:

1) Udløbet af vedståelsesfristen som beregnet i henhold til AB92 §3, stk. 5

2) ( 20 arbejdsdage fra licitationen, henholdsvis dateringen for andre skriftlige tilbud.)

3) rekvirentens modtagelse af skriftlig accept fra bygherren,

4) entreprisens igangsættelse ifølge tidsplanen, eller

5) entreprisens faktiske igangsættelse.

E. Betaling. 

E.1 Betaling sker på grundlag af beregnerfirmaets til enhver tid gældende honorarliste.

E.2  Sker betaling ikke senest 14 dage efter fakturadatoen, er kunden pligtig at betale morarente med 1,5% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen indtil betaling indgår fuldt ud.

F. EPberegnerservice' erstatningsansvar for fejl.

F.1 Beregnerfirmaet er kun erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der må have årsag ved fejl i beregnerfirmaets beregninger, hvis fejlen skyldes beregnerfirmaets uagtsomhed.

Uanset påvist uagtsomhed er beregnerfirmaet ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes, at kunden lider andre tab, end tab… som følge af for lavt tilbud på netop den entreprise, beregningen vedrører, som overstiger forskellen mellem rekvirentens tilbud og det tilbud, der var umiddelbart højere end rekvirentens tilbud, som ligger indenfor rekvirentens selvrisiko på indtil 5% af den beregnede tilbudssum eksklusive moms, dog mindst 10.000 kr. og højst 100.000 kr., som skyldes mindre fejl i opmålinger eller optællinger, der erfaringsmæssigt ikke kan undgås, som udlignes af, at der foreligger fejl i opadgående retning, som skyldes, at rekvirenten anvender beregningerne på en måde, der går ud over disses forudsætninger.

G. Beregnerfirmaets erstatningsansvar for forsinkelse.

G.1 Beregnerfirmaet er ikke ansvarlig for kundens tab som følge af overskridelse af tidsfrister for beregningen, med mindre kunden godtgør, at beregnerfirmaet har handlet groft uagtsomt.

G.2 Såfremt der indtræder omstændigheder og forhold, som beregnerfirmaet ikke har kontrol over, f.eks. krig, oprør, mobilisering, hærværk, naturkatastrofer, usædvanligt vejrlig, brand, eksplosioner, længerevarende strømafbrydelse, sygdom hos beregneren, arbejdskonflikter, fejl og mangler ved leverancer fra underleverandører og samarbejdspartner o. lign., suspenderes beregnerfirmaets arbejdsforpligtelse. Varer et force majeure tilfælde mere end en måned, kan hver af parterne ophæve aftalen uden at beregnerfirmaet kan gøres erstatningsansvarlig. I det omfang det af beregnerfirmaet allerede præsterede arbejde/udførte beregninger kan benyttes af kunden, skal der ske honorering af dette arbejde.

G.3 Sygdom hos beregneren anses også som force majeure.

G.4 Hvis en force majeure-situation har varet i èn måned, har hver af parterne ret til at annullere aftalen, uden at parterne i den anledning kan gøre krav gældende mod hinanden.

I. Værneting.

I.1 Alle uoverensstemmelser mellem parterne, der ikke kan løses ved forhandling, afgøres ved retten i Haderslev.

Alle opgaver udføres i henhold til vedlagte salgs- og leveringsbetingelser for beregninger udført af EPberegnerservice.

EPberegnerservice v/Eigil Petersen

d. 2-1-2001